7 Redenen waarom je als christen wel móet zingen.

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

Heb je je wel eens afgevraagd waarom God graag wil dat wij zingen? Moet je altijd zingen als je christen bent? Wat is er dan zo belangrijk aan zingen?

 

God geeft zelf antwoord op deze vragen. Hieronder volgen zeven redenen die aangeven waarom een christen móet zingen. Samen zingen in de kerk én in je eentje.

 

1. Als je zingt, dan gehoorzaam je.

Zingen is in de Bijbel niet een optie. Het is een gebod.

 

Laat uw hart vol zijn van Christus’ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. (Kolossenzen 3:16)

 

Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. (Efeziërs 5:18,19)

 

We worden niet gevraagd om te zingen; het wordt ons geboden. Dus als we zingen, doen we wat God van ons vraagt.

 

2. Als je zingt, dan laat je het Woord rijk in je werken.

 

Laat uw hart vol zijn van  Christus’ woord… zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. (Kolossenzen 3:16)

 

De apostel draagt ons op om het Woord rijkelijk in ons te laten wonen, en hij vertelt ook hoe. In de eerste plaats door onderwijs. Maar ook door te zingen!

 

Zingen is één van de twee belangrijkste manieren om Gods Woord rijkelijk in ons te laten werken. Prediking en zingen zijn dé manieren waarop Gods Woord tot ons komt en in ons werkt.

 

En zingen is dus een gebod. Maar dat gebod komt met een belofte. Want als we psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen zingen, dan zal Gods Woord rijkelijk in ons zijn. En daar zouden we ons als christenen toch naar moeten uitstrekken!

 

3. Als je zingt, dan bouw je anderen op.

 

Ten eerste, bouw je je broeders en zusters op door te zingen.

 

Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, die u zonder meer vergeven heeft. Waar het op aankomt, is dat u zich laat leiden door de liefde, want dan zal de gemeente in volmaakte harmonie bijeenblijven. Laat de vrede van God uw harten beheersen. Daartoe heeft God u ook geroepen als leden van één lichaam. Wees daarom dankbaar. Laat uw hart vol zijn van Christus’ woord. Zijn woorden zullen uw leven verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee terecht en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Zing zo met een dankbaar hart voor de Here. (Kolossenzen 3:13-16)

 

De opdracht om te zingen, volgt op de opdracht om elkaar te verdragen, te vergeven, je te laten leiden door de liefde, als gemeente in volmaakte harmonie te zijn en elkaar te onderwijzen met het Woord.

 

Wanneer we samen zingen, als broeders en zusters, zijn we omringd door belijdenissen van geloof. Sta er maar eens bij stil; zoveel stemmen die samen zingen ‘Hoe groot zijt Gij!’

 

Door te zingen bouw je niet alleen je broeders en zusters op. Denk eens aan de impact die het kan hebben op een ongelovige, die anderen samen hoort zingen over hun Verlosser.

 

4. Als je zingt, dan is het oorlog

 

Je had zingen vast niet direct geassocieerd met oorlogvoering. Toch spreekt de Bijbel daar over. Neem eens de moeite om heel Kolossenzen 3 te lezen. Paulus daagt de Kolossenzen uit, om de zonde in hun leven te doden. Al die geboden over liefde, vergeving, onderwijzen en zingen, horen bij de houding van een christen die de zonde doodt.

 

Ook in Efeziërs lezen we hier over. Daar volgt het gebod om te zingen, op het gebod om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd (Efeziërs 5:16).

 

Hoe meer je er over nadenkt, hoe logischer het wordt. Wat voor houding zou nou meer worden gehaat door de duivel, dan de houding van een gelovige die zingt? Ik kan geen andere houding bedenken dan de zingende, die ons bij Christus brengt en die strijdt tegen de boze. Onze ogen, ons hart, onze gedachten, onze oren en onze stem, in een lied voor de Here.

 

Bovendien: als je zingt, geef je niet snel toe aan leugen en verleiding.

 

5. Als je zingt, dan wordt je gesterkt voor verzoekingen.

 

Vaak denken we aan zingen als we ergens blij om zijn, en het goed met ons gaat. Maar uit Handelingen 16 kunnen we leren, dat zingen ons juist kracht geeft in moeilijke tijden, tijden van verzoeking. Paulus en Silas zitten in de gevangenis omdat zij het evangelie verkondigden. En wat doen zij daar? Ze zingen!

 

Ook vervolgde christenen in onze tijd getuigen van de kracht die uitgaat van het zingen van liederen voor de Here. Zingen geeft kracht en helpt je om stand te houden in moeilijke tijden.

 

Dus zelfs (of juist!) waneer je lijdt; zing!

 

6. Als je zingt, bewandel je een weg van vreugde.

 

Wanneer we het hebben over zingen, dan kunnen we de psalmen natuurlijk niet overslaan.

 

Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt, zal zich verheugen. Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen, omdat U hen beschermt. Dan zal ieder die U liefheeft, overlopen van blijdschap. (Psalm 5:12)

 

Ik loop over van blijdschap en vreugde dankzij U. Over U wil ik zingen, U bent God, de Allerhoogste! (Psalm 9:3)

 

Er is niets anders waar ik naar verlang, er komen prachtige lofliederen over mijn lippen, ook ’s nachts als ik wakker lig en over U nadenk. (Psalm 63:6)

 

Mocht je toch nog twijfelen:

 

Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor God zingen. (Jakobus 5:13)

 

Als we zo de Bijbel lezen, dan valt het op dat de ene keer het zingen tot blijdschap leidt, en de andere keer leidt blijdschap juist tot zingen. In de Bijbel horen blijdschap en zingen bij elkaar.

 

Dus: als je behoefte hebt aan blijdschap: zing! Als je blij bent: zing!

 

7. Als je zingt, geef je God eer.

 

Ware gehoorzaamheid, Gods Woord in je laten werken, elkaar opbouwen, oorlog voeren tegen satan en tegen zonde, volhouden onder alle omstandigheden, blijdschap vinden in de Here: al die dingen brengen ere aan God.

 

Kolossenzen 3 en Efeziërs 5 dragen ons op om tot de Here te zingen, want Hij is het doel van onze lofprijs. We zingen tot Hem en over Hem.

 

Zing!!!