9 Bijbelteksten die richting geven bij de opvoeding

Door: Suzanne Exoo - van der Weijde

Je krijgt een klein bundeltje in je armen en je kunt niet stoppen met glimlachen. Je bent helemaal vol van dit mooie wonder en je vraagt je af hoe hij/zij zal worden in de toekomst. Je bent nu officieel moeder of vader. Had je nou maar een handleiding…

 

Wanneer die fantastische droom werkelijkheid is geworden en je voor het eerst je kindje in je armen houdt, voel je een enorme verantwoordelijkheid. Het opvoeden van een kind brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Maar we staan niet alleen.

 

God heeft ons instructies gegeven voor de opvoeding. In de Bijbel staan veel tekstgedeelten over opvoeding. In dit artikel noem ik er 9.

 

1: Psalm 127:3

Kinderen zijn een geschenk van de HEER, de vrucht van de schoot is een beloning  van God.

 

Twee mensen worden verliefd en beloven elkaar trouw ten overstaan van God en hun familie. Op een gegeven moment worden zij gezegend met een prachtig kind. Dit tekstgedeelte vertelt ons dat een kind een geschenk is. Onze kinderen zullen dit weten als we ze koesteren als de geschenken die ze zijn. We kunnen God iedere dag danken voor onze kinderen, zeker als we bedenken dat niet iedereen op deze manier gezegend is.

 

Hannah bad voor een kind. Jaar na jaar, bleef zij kinderloos en het brak haar hart. Meer dan wat dan ook, wilde zij een kind. Op een dag verhoorde God haar gebed en Hannah bracht haar kind terug naar de Here, zoals zij had beloofd.

 

2: Psalm 139:13-18

U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

 

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor u geen geheim.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn ontstaan ontbrak er niet één.

 

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

 

In deze verzen leren we, dat God onze kinderen heeft geweven in de schoot van de moeder. Niets gebeurt zomaar, niemand is er ‘toevallig’. Ieder detail is door God ontworpen. Wanneer een kind begrijpt dat hij door God gemaakt is, zal het makkelijker voor hem zijn om verschillen tussen mensen te waarderen.

 

Toen onze dochter werd geboren, woog  ze slechts 1760 gram. Al werd zij te vroeg geboren; het was op Zijn tijd en Hij had haar in Zijn hand. Zo klein als ze daar lag, in de couveuse, ieder detail was door hem bedacht.  God houdt zich niet alleen bezig met grote dingen; Hij geeft om ieder detail.

 

3: Hebreeën 12:11

Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

 

Dit vers vertelt ons dat God discipline belangrijk vindt. God brengt zijn kinderen discipline bij, omdat Hij van ze houdt. En onze kinderen moeten weten dat wij hen discipline bij willen brengen om dezelfde reden. Discipline komt voort uit liefde. En hoewel het misschien niet altijd leuk is, zul je de vruchten ervan zien als je kinderen opgroeien.

 

4: Matteüs 6:31-33

Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?”of: “Wat zullen we drinken?”of: Waarmee zullen we ons kleden?”- dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

 

God weet precies wat wij nodig hebben. En in vers 33, vertelt Hij ons waar we het meeste behoefte aan hebben. Als eerste, moeten wij Hem zoeken. Leer je kinderen hoe ze dit kunnen doen, en het zal voor hen ook een gewoonte worden.

 

De wereld zal je kinderen leren dat ze zelf de baas zijn over hun leven. De wereld zal ze vertellen dat ze alles zelf in de hand hebben. Het is aan ons als ouders om de strijd aan te gaan met wat onze kinderen horen van anderen. God zelf is onze Voorziener. Zijn naam is Jehova Jireh: God zal voorzien. Dus niet: God zal misschien voorzien.

 

5: Psalm 3:5-6

Vertrouw op de HEER met heel je hart,

steun niet op eigen inzicht.

Denk aan Hem bij alles wat je doet,

dan baant Hij voor jou de weg.

 

Op een zeker moment, hebben wij allemaal geleerd dat we op God moeten vertrouwen. Deze verzen herinneren ons eraan om volledig op Hem te vertrouwen. Soms proberen we zelf zaken uit te zoeken, in plaats van de Here te zoeken. Er zullen momenten in jouw leven als ouder zijn, dat je God maar deels hebt vertrouwd. Deel met je kinderen wat er toen gebeurde.

Als we eerlijk zijn naar onze kinderen, zullen ze leren dat ze bij papa of mama kunnen komen om hun moeilijkheden te delen. Jezus had het ook wel eens moeilijk, dat hoorde bij zijn menszijn. We hoeven geen superhelden te zijn; het is belangrijker dat je kinderen bij je kunnen komen met hun zorgen.

 

6: Efeziërs 4:32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

Als ouders, zijn we soms moe en snel geïrriteerd. En hoe meer verantwoordelijkheden we hebben, hoe sneller we vermoeid raken. Het kan dan maar zo gebeuren dat we onze kinderen afsnauwen. Maar we kunnen altijd de beslissing nemen om een goede houding te hebben. In dit tekstgedeelte, leert God ons waarom we vriendelijk moeten zijn. Namelijk, omdat God vriendelijk naar ons is door Jezus Christus. Door het besluit te nemen dat je vriendelijk wilt zijn, zelfs wanneer iemand het bloed onder je nagels vandaan lijkt te halen, laat je je kinderen zien dat ook zij zo’n keuze kunnen maken.

En wanneer je toch tot de verleiding komt om boos te reageren naar je kinderen toe, geeft God ook daar verdere instructies voor. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan (Spreuken 15:1). Een vriendelijk antwoord maakt werkelijk verschil. Als vader of moeder, kun jij de sfeer bepalen.

 

7: Efeziërs 6:1

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de HEER, want zo hoort het.

 

Gehoorzaamheid is niet alleen maar voor ouders en kinderen. God waardeert gehoorzaamheid. In dit vers leert de Bijbel kinderen om hun ouders te gehoorzamen. In 1 Samuel 15:22 legt God uit hoe belangrijk gehoorzaamheid is. God zegt dat gehoorzaamheid nog belangrijker is dan offers, en we weten hoe zeer God een offer waardeert. God zelf droeg de Israëlieten op een lam te offeren om hun zonden te bedekken, totdat God zijn eigen Lam opofferde: Jezus. Gehoorzaamheid is heel belangrijk voor de Here.

 

Hoe makkelijker je kinderen gehoorzaam zijn aan jou, des te makkelijker zullen ze het vinden om de Here te gehoorzamen. En dat is toch jouw doel: om je kinderen op te voeden tot gehoorzame volgelingen van Jezus.

 

8: Efeziërs 5:25

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.

 

Hier staat een prachtige les van God voor onze kinderen. Het is ons voorrecht om onze kinderen te leren hun echtgenoot lief te hebben. God zegt dat het huwelijk een beeld is van de liefde van Christus voor de kerk. Als we onze kinderen kunnen laten zien hoe een gezond huwelijk eruit ziet, waar respect is voor elkaar, en de man en vrouw elkaar eren, dan krijgen onze kinderen een idee van hoe groot de liefde is van Christus voor zijn gemeente.

 

Er is geen plaats voor minachtende taal naar elkaar. We maken geen plezier ten koste van de ander. Kinderen zullen ons hierin volgen. Als wij als ouders elkaar met respect behandelen, leggen we voor onze kinderen de lat al hoog. Zonen zullen leren vrouwen te respecteren, en dochters zullen verwachten dat jongens respect voor hen hebben. Dit zullen ze niet leren door televisie te kijken (eerder het tegenovergestelde). Het is onze taak om onze kinderen te laten zien wat God in gedachten had toen Hij het huwelijk schiep.

 

9. Kolossenzen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeeft, moet u elkaar vergeven. 

 

De beste manier om je kinderen te leren wat vergeving is, is om hen zelf om vergeving te vragen wanneer je een fout hebt gemaakt. We maken allemaal fouten. De Bijbel leert ons om elkaar te accepteren, ook al maken we fouten.

 

Vergeving is iets wat we onze kinderen kunnen leren, met hun broertjes en zusjes, met hun vriendjes, en met zichzelf. Wij hebben geen vergeving verdiend, en toch heeft God het ons gegeven. Op diezelfde manier moeten ook wij vergeven. Er is geen plaats voor wrok. Kinderen zullen kijken wat jij doet. En dat weegt zwaarder dan welke woorden je ook maar tegen ze zult zeggen. Doe je best!